Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na Zasady korzystania z plików cookies.

Porady i Newsy
Zadzwoń lub napisz do nas!

§ 1

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.      Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i wszelkie zapisy w § 10 niniejszego Regulaminu dotyczą tylko wyżej wymienionych.

2.      Klient, z zastrzeżeniem § 10, punkt 1, korzystający z Prawa do odstąpienia umowy może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3.      Zwracany w takim trybie produkt, zostanie przyjęty gdy zostanie przysłany  w stanie niezmienionym, bez widocznych śladów użytkowania i jeśli to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

4.      Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dostarczenia Zamówienia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

5.      W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

6.      Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez niego oświadczenia przed upływem tego terminu.

7.      Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

8.      W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.      Skutki odstąpienia od Umowy:

a.   W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.   Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
z powrotem .

e.  Klient powinien odesłać Produkt/ Produkty pokrywając koszty transportu na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.   Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.   Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.   Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

a.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkty z Logo firmowym Klienta, produkty z naniesionym grawerem/nadrukiem, produkty wykonane według indywidualnego projektu klienta, itp.)

b.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,( produkty z wykonanym grawerem / drukiem na zamówionym produkcie)

e.  w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

§ 2

Reklamacje

 

1.      Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone na co Przedsiębiorca wyraża zgodę przez akceptację Regulaminu (art. 558 § 1 kc).

2.      Reklamacji podlegają produkty zakupione w firmie PROHACCP Sp. z o.o.

3.      Reklamację należy zgłosić pisemnie, telefonicznie  lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4.      Sprzedawca w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, potwierdzi że dana reklamacja wpłynęła do firmy. Jeśli klient nie otrzyma takiego potwierdzenia, powinien ponowić zgłoszenie reklamacji aby upewnić się ze dana reklamacja wpłynęła do Sprzedawcy

5.      Szczegóły rozpatrywania reklamacji będą indywidualnie ustalane z danym klientem, jeśli chodzi o czas, sposób rozwiązania reklamacji ( naprawa, wymiana, zwrot kosztów lub inne) czy konieczności odesłania produktów.

6.      Czas rozpatrywania reklamacji jest uzależniony od rodzaju reklamacji i może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedawca będzie musiał wykonać dodatkowe testy,  uzyskać dodatkowe informacje od producenta lub podwykonawcy dotyczące reklamowanego produktu. Klient będzie na bieżąco informowany o takiej konieczności.

7.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość iż do rozpatrzenia reklamacji, będzie konieczne przeprowadzenie wywiadu z Klientem w sprawie reklamowanego produktu, odesłanie reklamowanego produktu , przesłanie zdjęć lub filmów reklamowanego produktu lub przeprowadzenie testów na reklamowanym produkcie.